Woman in airplane
Molea logo

Stravné zamestnancov a SZČO od 1.1.2023

Aj keď´ sa suma stravného lístka pri tuzemských pracovných cestách menila len nedávno, od roku 2023 budú platiť zvýšené sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách, ktoré majú vplyv aj na ďalšie veličiny. V akej výške budú diéty, minimálna hodnota gastrolístka či výdavky SZČO?

Od 1. januára 2023 sú platné nové, vyššie sadzby stravného pre tuzemské pracovné cesty

Nárok na stravné pri tuzemskej pracovnej ceste upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona patrí zamestnancovi stravné za každý kalendárny deň tuzemskej pracovnej cesty, ktorá trvala viac ako 5 hodín. Nárok na stravné pri tuzemskej pracovnej ceste má aj SZČO (živnostník). Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov platí, že ak daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 tohto zákona (čiže živnostník alebo SZČO), vykonáva podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť na inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, možno do daňových výdavkov zahrňovať výdavky najviac vo výške ustanovenej podľa zákona o cestovných náhradách.

Sumy stravného pre časové pásma sú nasledovné

  •  6,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 10,10 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 15,30 € pre časové pásmo nad 18 hodín

Sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách (diéty)

Zamestnanci vyslaní za pracovnú cestu do zahraničia majú nárok na stravné, ktorého výška závisí od dĺžky trvania pracovnej cesty a sadzby základného stravného pre danú krajinu. Pre zahraničné pracovné cesty zatiaľ nedochádza k žiadnej zmene. Naďalej tak platí pre rok 2023 nasledovné:

  • do 6 hodín platí stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného
  • nad 6 hodín až 12 hodín platí stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného
  • nad 12 hodín stravné vo výške 100 % zo základnej sadzby stravného